محصولات

 • Eutech Instruments
 • Palintest Ltd
 • LAR Process Analysers AG
 • Velp Scientifica srl
 • Cirrus Research plc
 • Orion
 • دستگاه های آنلاین و کنترل ها
 • pH متر / یون متر / ORP متر
 • هدایت سنج/TDSمتر/شوری سنج
 • Doمتر (اندازه گیری اکسیژن محلول)
 • کدورت سنج
 • مولتی پارامتر ها
 • فتومترهاي مولتي پارامتر آزمايشگاهي و پرتابل
 • فتومتر خاص خاك
 • فتومترهاي تك پارامتر پرتابل
 • آنالايزر سرب و مس در آب / ppb
 • كمپراتور و ديسك رنگي مقايسه اي
 • كيت تست سريع كلر و pH
 • معرف هاي DPD
 • كلرسنج الكترودي
 • ست اندازه گيري COD
 • کیت های میکروبی
 • آنالايزر مولتي پارامتر آنلاين
 • آنالایزر TOC
 • آنالایزرهای COD
 • آنالایزر Biomonitor : BOD
 • آنالایزر اندازه گیری TP/TN/COD/TOC
 • آنالایزر آمونیاک Ammonitor
 • Elox100
 • آنالایزر TOC - Oil in water
  • صداسنج آناليزوردار
  • صداسنج ساده
  • دوزيمتر فردي صدا DoseBadge
  • هشداردهنده صدا
   • کنترلر TDS
   • کنترل ORP
   • کنترلر EC
   • کنترلر DO
   • کنترلر PH
   • تستر جيبي
   • دستگاه های پرتابل
   • دستگاه های رومیزی
   • تستر جيبي
   • دستگاه های پرتابل
   • دستگاه های رومیزی
   • دستگاه های پرتابل
   • دستگاه های رومیزی
   • دستگاه های پرتابل
   • دستگاه های رومیزی
   • تستر جيبي
   • دستگاه های پرتابل
   • دستگاه های رومیزی

                                           • آناليز نفت و فرآورده هاي نفتي
                                           • تجهیزات آنالیتیکال
                                           • تجهیزات آنالیز پلیمرها
                                           • Walter Herzog GmbH
                                           • PCS Instruments
                                           • ROFA Lab & Process Analyzer
                                           • GRScientific Ltd
                                           • PM Tamson Instruments bv
                                           • Ludwig Schneider GmbH & Co. KG
                                           • Ravenfield Designs Ltd
                                           • Fungilab
                                           • Kittiwake Development Ltd
                                           • Marimex Industries GmbH & Co. KG
                                           • Scavini
                                           • PerkinElmer
                                           • (Agilent Technologies ( HP
                                           • AMETEK
                                           • C.I.Analytics
                                           • Ray-Ran
                                           • Nippon Denshoku
                                           • OCS
                                           • Negribossi
                                           • Dr. Collin
                                                     • Dott. Gianni Scavini & Co
                                                     • Scavini History

                                                                • Ludwig Schneider
                                                                • MRS
                                                                • UIC
                                                                • SIAD
                                                                • Köttermann