پردیس رادان

Nippon Denshoku

(نیپون دنشوکو)
کشور مبدا برند: ژاپن

پیشرو در امر طراحی و ساخت انواع اسپکتروفتومترها و سیستم‌های رنگ‌سنجی بر اساس استانداردهای جهانی شامل انواع رنگ‌سنج فرآورده‌های نفتی، طیف‌سنج،کدورت‌سنج‌، Gloss Meter و Haze Meter فرآورده‌های پلیمری و پتروشیمی

محصولات شرکت Nippon Denshoku