پردیس رادان

حمام تعیین نقطه ریزش و ابری شدن

استاندارد: ASTM D 97 – D 2500 – IP 15 – ISO 3015, 3016

اسکوینی