پردیس رادان

حمام دما ثابت جهت آماده‌سازی نمونه برای تست نفوذپذیری

استاندارد: ASTM D 5 – D 217

اسکوینی