پردیس رادان

حمام دما پائین جهت اندازه‌گیری ویسکوزیته سینماتیک

استاندارد: ASTM D 445 – IP 71 – ISO 3104

اسکوینی