پردیس رادان

دستگاه آنالیز کامل انواع سوخت مدل OptiFuel به روش FT-IR

مطابق استانداردهای

Compliance: ASTM D6277, ASTM D7371, ASTM D5845, ASTM D7777, ISO 15212

Correlation: ASTM D2699, EN ISO 5164, ASTM D2700, EN ISO 5163, ASTM D5191, EN 13016/1, ASTM D86, EN ISO 3405, ASTM D6839, ASTM D613, D4737A, EN ISO 22854, EN ISO 3405, EN ISO 5165, EN ISO 4264

Specs: ASTM D4814, D975, EN 228, EN 590

والتر هرزوگ