پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک اندازه‌گیری نقطه ریزش و ابری شدن

استاندارد: ASTM D 2500 – ASTM D 97 – ISO 3015, 3016

اسکوینی