پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک اندازه‌گیری نقطه قطره‌ای شدن قیر

استاندارد: ASTM D 566-D2265 – IP 132 – ISO 2176

اسکوینی