پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک اندازه‌گیری Cold Filter Plugging Point (CFPP)

استاندارد: ASTM D 6371 – EN 116 – IP 309

اسکوینی