پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک تست کشش قیر

استاندارد: ASTM D 113 – D 5976 – IP 32 – ISO 1208 – EN 13398, 13589, 13703

اسکوینی