پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال به‌روش بسته (PM)

استاندارد: ASTM D 93 – IP 34 – ISO 2719

اسکوینی