پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال به‌روش (Abel)

استاندارد: IP 33 – IP 170 – ISO 1523, 13736

اسکوینی