پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال به‌روش باز (COC)

استاندارد: ASTM D 92 – IP 36 – ISO 2592

اسکوینی