پردیس رادان

دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه نرمی شدن قیر

استاندارد: ASTM D 36 – IP 58

اسکوینی