پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری اتلاف تبخیر روغن و گریس

استاندارد: ASTM D 972 – IP 183

اسکوینی