پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری اتوماتیک فشار بخار مدل HVP 972

طبق استاندارد: ASTM D6378/ D5191,IP481/ 394, EN13016

والتر هرزوگ