پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری اتوماتیک ویسکوزیته مدل HVM 472

طبق استاندارد:

ASTM D445, D446; IP 71; DIN 51562; ISO 3104 ,3105

والتر هرزوگ