پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری خواص ضد زنگ روغن‌های معدنی در مجاورت آب

استاندارد: ASTM D 665 – IP 135 – ISO 7120

اسکوینی