پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری گوگرد و نیتروژن کل مدل ElemeNtS

مطابق استانداردهای: Sulfur: ASTM D5453, EN ISO 20846, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7551, EN 15486, IP 490, JIS K 2541, Nitrogen: ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D7184, DIN 51444, ISO/TR 11905, GB/T 17674, UOP 936, JIS K 2609

نوع نمونه‌ها:

 • LPG
 • Condensates
 • Naphtha
 • Diesel
 • Aromatics
 • Natural Gas
 • Mineral Oil
 • Gasoline
 • Gaseous Hydrocarbons
 • Jet Fuel
 • Distillates
 • Oils
 • Liquid Hydrocarbons
 • Light Aromatics
 • Lubricating oils
آنتک