پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری Filter Blocking Tendency

قابلیت فیلتر شدن انواع سوخت‌های مایع مطابق با استانداردهای ASTM D2068 – IP 387

تامسون