پردیس رادان

دستگاه اندازه‌گیری gum در سوخت مدل HGT 915/917

طبق استاندارد: ASTM D 381 – IP 131 – ISO 6246

والتر هرزوگ