پردیس رادان

دستگاه تست کربن باقیمانده MCRT160

مطابق با استاندارد: ASTM D189, ASTM D4530, DIN 51551, IP 398, ISO 10370, ISO 6615, JIS K2270

الکور