پردیس رادان

دستگاه تعیین پایداری اکسیداسیون روغن‌های معدنی عایق

استاندارد: ASTM D 2440 – CEI 10.8 – CEI/IEC 1125 (A + B) – EN 61125 (A + B) – IP 48, 280, 306, 307

اسکوینی