پردیس رادان

دستگاه تقطیر اتمسفریک اتوماتیک مدل OptiDist

طبق استاندارد:

ASTM D86, D850, D1078, D4350 ; JIS K 2254; IP 123, 195; ISO 3405; DIN 51751, NF M07-002

والتر هرزوگ