پردیس رادان

دستگاه رومیزی هدایت الکتریکی / TDS / دما مدل CON 700

  • محدوده اندازه‌گیری 0 تا 200.0 mS
  • دقت اندازه‌گیری ±1%
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC / MTC)
  • پذیرش سل با ثابت 1/1.0/10.0
  • فاکتور TDS قابل تنظیم
  • کالیبراسیون اتوماتیک 5 نقطه‌ای
  • قابلیت نمایش دما بر حسب °C و °F
  • دارای حافظه تا 100 داده
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
Conductivity
Range .. µS to 200.0 mS
Resolution 0.01 / 0.1 / 1 µS ; 0.01 / 0.1 mS
Accuracy ±1 % full scale
Cal. Points Up to 5
Cell Constant 0.1, 1.0, 10.0 (selectable)
TDS
Range (Depending
On TDS Factor)
.. to 100.0 ppt @ 0.5 fact (200.0 @ 1 factor)
Resolution 0.01 / 0.1 / 1 ppm ; 0.01 / 0.1 ppt
Accuracy ± 1 % full scale
Cal. Points Manual (5 points); maximum 1 per range
Temperature
Range (Meter) 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF
Resolution 0.1 ºC / 0.1 ºF
Accuracy ± 0.5 ºC / ± 0.9 ºF
Coefficient (Per ºC) 0.00 to 10.00 %
Normalization 15.0 to 30.0 ºC / 59.0 to 86.0 ºF
Compensation
Type & Range
Automatic with supplied cell or manual
0.0 to 100 ºC / 32.0 to 212.0 ºF,
0 to 80 ºC / 32.0 to 176.0 ºF with supplied cell
Calibration Offset in 0.1 º increments;
offset range: ±5.0 ºC / ±9.0 ºF
Power Requirements 9 V DC adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)