پردیس رادان

دستگاه سانتریفوژ رومیزی

  • مجهز به هیتر و تایمر
  • مطابق با استانداردهای: ASTM D91 – D96 – D893 – D1290 – D1796 – D1966 – D2273 – D2709 – D2711 – D4007
تامسون