پردیس رادان

فتومتر پرتابل و ضد آب Palintest 7100

  • تنظیم اتوماتیک طول موج بر حسب آزمون انتخابی
  • اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها در سه حالت غلظت، جذب و عبور
  • دارای 60 منحنی کالیبراسیون از پیش تعریف شده برای اندازه‌گیری پارامترهای آب، پساب‌های صنعتی و خاک و گزارش نتیجه بر حسب (mg/l, mmol/l, ppm, …)
  • سل هولدر قابل تنظیم برای سل‌هایی با قطر 12mm – 20mm
پالین تست