پردیس رادان

ویسکومتر اتوماتیک مدل TV4000AKV EASY

  • جهت اندازه‌گیری ویسکوزیته سینماتیک
  • مطابق با استانداردهای ASTM D445 – IP 71 – ISO 3104
تامسون