پردیس رادان

کمپراتور و دیسک رنگی مقایسه‌ای

  • سنجش پارامتر‌های آب به کمک کمپراتور‌، دیسک رنگی و معرف‌های شیمیایی مربوطه به‌روش چشمی
  • ثبات رنگ دیسک‌ها به دلیل استفاده از پوشش مقاوم پلی‌اکریلات در هر طرف آن
  • دارای منبع نوری جهت سهولت قرائت
پالین تست

مشخصات فنی