پردیس رادان

کنترلر مدل Alpha DO 2000W

  • محدوده اندازه‌گیری 00 تا 30.00 mg/l و 0 تا 300%
  • دقت ±5%
  • اندازه‌گیری DO برحسب mg/l, ppm و درصد اشباع
  • کالیبراسیون اتوماتیک در هوا برای اشباع 100%
  • تصحیح اتوماتیک اثر فشار بارومتریک، شوری و دما (ATC)
  • دارای دو عدد خروجی 0/4-20 mA ایزوله
یوتک