پردیس رادان

کوره دوار فیلم نازک جهت تست قیر

استاندارد: ASTM D 2872 – EN 12607

اسکوینی