پردیس رادان

BOD آنالایزر

با استفاده از آنالایزر آنلاین BioMonitor نظارت و تشخیص به‌موقع تغییرات کیفیت آب فراهم می‌شود و اپراتور قادر خواهد بود تا به‌سرعت مسائل را قبل از تبدیل شدن به معضلی بزرگ شناسایی و رسیدگی کند.

آنالایزر Biomonitor کمپانی LAR بیشترین تطابق را با داده‌های آزمایشگاهی و BOD5 دارا می‌باشد‌.

زمان پاسخگویی حدود 4 دقیقه است و سریعترین سیستم آنلاین اندازه‌گیری واقعی BOD در دنیاست.

به‌علت عدم استفاده از فیلتراسیون در ورودی آنالایزر حذف ذرات معلق و Particle‌ها در نمونه پساب صورت نمی‌گیرد، لذا بیشترین تطابق را با روش نمونه‌گیری آزمایشگاه دارد.

عدم وجود فیلتراسیون میزان تعمیرات و maintenance آنالایزر را نیز کاهش می‌دهد.

ال ای آر