پردیس رادان

pHمتر رومیزی پیشرفته مدل Benchtop pH2700

  • محدوده اندازه‌گیری -2.00 تا 20.00 pH
  • دقت ±002 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا شش نقطه
  • تصحیح اتوماتیک / دستی دما (ATC/MTC)
  • قابلیت اندازه‌گیری pH ،mV ،ORP و دما
  • ذخیره تا 500 داده
یوتک

مشخصات فنی

Product Specification Description
pH  
Range -2.000 to 20.000 pH
Resolution 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Accuracy ±0.002 pH + 1 LSD
Cal. Points Up to 6 preset or 5 Custom
Buffer Sets USA, NIST, DIN, User 1, User 2, Custom
ORP  
Range ±2000.0 mV
Rel. mV Range ±2000.0 mV
Resolution 0.1 mV
Accuracy ±0.2 mV
Temperature  
Range (Meter) 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF
Resolution 0.1 ºC / 0.1 ºF
Accuracy ±0.3 ºC / ±0.5 ºF
Compensation ATC / MTC
Power Requirements 9 V DC adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)