پردیس رادان

pHمتر پرتابل مدل Eco Scan pH 5+

Product Specification Description
pH Range 0.00 to 14.00 pH
Resolution & Accuracy 0.01 pH & ± 0.01 pH
Temperature Range 0 to 100.0 °C
Resolution & Accuracy 0.1 °C & ± 0.5 °C
mV Range Not available
Resolution & Accuracy
Temperature Compensation Automatic / Manual (0 to 100 °C)
No. of Calibration Points 2 to 5 points
pH Buffer Options 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA)
1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST)
4.10, 6.97 (Pb)
Special Functions Auto Power-Off after 17 minutes;
Hold & Self-diagnostic messages
Power 4 ‘AAA’ x 1.4V batteries
یوتک

مشخصات فنی

  • محدوده اندازه‌گیری 00 تا 14.00 pH
  • دقت ±01 pH
  • کالیبراسیون اتوماتیک تا پنج نقطه
  • تصحیح اتوماتیک و دستی دما (ATC/MTC)
  • عمر مفید باتری بیش از 500 ساعت
  • با کیف حمل و محلول‌های استاندارد کالیبراسیون
  • قابلیت اندازه‌گیری pH و دما