Pardis Radan

Density measurement set using hydrometer

  • اندازه‌گیری دانسیته، وزن مخصوص و چگالی با استفاده از هیدرومتر مطابق با استاندارد ASTM D 1298
  • به‌همراه حمام سیرکولاتور مدل TLC 15-5
Tamson