Pardis Radan

Mini Traction Machine (MTM)

اندازه‌گیری ویژگی‌های اصطکاکی روان‌سازها در شرایط عملیاتی مختلف به‌ویژه تحت شرایط داخلی موتورهای درون‌سوز

PCS