Pardis Radan

Ultra Shear Viscometer (USV)

اندازه‌گیری ویسکوزیته دینامیکی تحت نرخ برشی بالا مطابق با استانداردهای ASTM و CEC با قابلیت انجام تست در بازه 1.000.000 s-1 تا 10.000.000 s-1

PCS